EU

Мирова угода

Комментарий:
Стороны судебного процесса, условной отдельной стадией которого является процедура принудительного взыскания задолженности органами исполнительной службы, имеют право на любой его стадии заключить мировое соглашение, которым урегулировать возникшие разногласия. Отдельные вопросы мирового соглашения на стадии исполнения судебного решения регламентированы специальным Законом Украины «Об исполнительном производстве», согласно которому стороны имеют право заключить его в любой момент до окончания исполнительного производства, мировое соглашение явлется основанием для прекращения производства, мировое соглашение подлежит утверждению судом.
Конкретное содержание мирового соглашения определяется на усмотрение сторон, однако оно не может противоречить закону, поскольку в противном случае не будет утверждено судом и не будет иметь силы процессуального документа.


Ниже предлагается шаблон мирового соглашения между двумя юридическими лицами, спор между которыми был решён хозяйственным судом.

МИРОВА УГОДА
на стадії виконання


м. _______________ "___" _____________ 20__ р.


Ми, ______________________, в особі ____________________, який діє на підставі Статуту (далі - "Стягувач") та __________________, в особі ________________________, який діє на підставі Статуту (надалі іменується "Боржник"), що є сторонами виконавчого провадження, відкритого державним виконавцем ____________ Державної виконавчої служби у справі про примусове виконання наказу N ___________, виданого "___" _____________ 20__ р. Господарським судом м. __________, домовились про укладення мирової угоди на стадії виконання та закінчення виконавчого провадження на зазначених умовах:

1. Боржник визнає, що його заборгованість перед Стягувачем на момент укладення цієї Мирової угоди відповідає відомостям, які викладені в матеріалах виконавчого провадження і становить _________ (___________________) гривень ____ копійок.
2. Стягувач підтверджує, що частину заборгованості, яка дорівнює _____________ (_______________) гривень, погашено Боржником у день укладення цієї Мирової Угоди.
3. Боржник гарантує, що протягом 3 (трьох) місяців, з моменту затвердження цієї Мирової Угоди судом, частина заборгованості перед Стягувачем, яка дорівнює _________ (__________________) гривням ___ копійок, буде погашена.
4. Стягувач заявляє, що з моменту підписання цієї Мирової угоди та у випадку належного її виконання не матиме жодних майнових претензій до Боржника з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї Мирової Угоди.
5. Стягувач гарантує, що після підписання цієї Мирової Угоди він у межах прав, наданих йому як учасникові виконавчого провадження, вживатиме заходів, спрямованих на закінчення виконавчого провадження та скасування усіх заходів, які були застосовані з метою забезпечення можливості здійснення примусового виконання, в тому числі й скасування арешту на належне Боржникові майну.
6. Боржник і Стягувач домовилися, що будь-які витрати, пов'язані з виконавчим провадженням, що виникатимуть чи можуть виникнути після затвердження судом умов цієї Мирової угоди, покладаються на Боржника.
7. Боржник і Стягувач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

За Боржника ________________
м. п.
За Стягувача ________________
м. п.
pohanko

(no subject)